Polityka prywatności

Poniżej fragment regulaminu zawierający zasady zbierania danych osobowych.

 

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym / Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w celu skontaktowania się z Tobą, a także zarejestrowania Twojego profilu lub w celach marketingowych – gdy wyrażasz na to zgodę.

 1. Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), NIP, dane dotyczące adresu przesyłki lub adresu firmy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) – c) i f) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług, w celu rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dowodów księgowych, a także wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem oraz w celach marketingowych (wysyłka newslettera na adres Twojej poczty elektronicznej) na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Z kim dzielimy się danymi

Dane osoby korzystającej ze strony mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług przy realizacji zamówień.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: biuro rachunkowe, firma prawnicza, firma informatyczna, podmioty świadczące usługi elektroniczne (w tym w zakresie adresu e-mail), podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, portale społecznościowe. W przypadku gdy korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, w szczególności systemowi płatności Tpay, pay Now.

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W chwili obecnej nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy jak i po jej zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych.

Twoje dane osobowe przechowujemy także dla potrzeb marketingowych do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Ochrona Twoich danych

Sprzedawca – Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT. Do elementów należą w szczególności:

– Certyfikat SSL przypisany do domeny _www.isani.pl;

– Urządzenia, na których są przetwarzane dane są zabezpieczone hasęm , programem antywirusowym i zaporą sieciową (firewall);

– dostęp do konta następuje jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,

– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

 3. prawo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia. Powinieneś (-aś) wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś(-aś) na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz także na naszej stronie internetowej.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email Sprzedawcy, zadzwoń do nas dokonaj tego w naszej siedzibie.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody na cofnięcie zgody uniemożliwi Sklepowi informowania Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Jednocześnie informujemy, że obecnie Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane te są wykorzystywane w celu przesyłania Ci newslettera a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyraziłeś podczas zapisywania się na newslettera.

Dane te będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, o ile wcześniej z niego nie zrezygnujesz. Rezygnacja nie prowadzi do usunięcia Twoich danych , albowiem dane te będą przechowywane w systemie mailowym aby Sprzedawca mógł obronić się przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktu znajdującego się w zakładce Kontakt przekazujesz Sprzedawcy adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości możesz podać także inne dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym wypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO a więc Twoja zgoda, która wynika z zainicjowania kontaktu. Natomiast w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przetwarzane po zakończeniu kontaktu w celu archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Nie można jednoznacznie określić kiedy zostanie usunięta. Masz prawo żądania przedstawienia historii korespondencji oraz jej usunięcia. Usunięcie nie będzie możliwe jeżeli archiwizacja jest uzasadniona ze względu na nadrzędny interes Sprzedawcy np. w postaci ochrony przed potencjalnymi roszczeniami.

14. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,

 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,

 • korzystać z narzędzi analitycznych,

 • korzystać z narzędzi marketingowych,

 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies

Informacja w zakresie stosowania plików cookies przekazywana jest podczas pierwszej wizyty na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy. Zarówno z poziomu strony jak i Twojej przeglądarki (menu pomocnicze) możesz zmienić ustawienia plików cookies lub je usunąć. W przypadku jednak wyłączenia lub ograniczenia obsługi plików cookies korzystanie ze strony Sprzedawcy jak i innych stron stosujących te pliki – może być utrudnione.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Sprzedawca wykorzystuje je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu. Strona korzysta z Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na tworzeniu statystyk oraz ich analizie, aby zoptymalizować naszą stronę internetową. Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów związanych z tych narzędziem zapraszam do odwiedzenia strony https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były w tym zakresie przetwarzane zainstaluj wtyczkę do przeglądarki, która znajduje się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Narzędzia społecznościowe

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram, Google.

Cel i zakres gromadzenia danych, jak również ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców oraz inne Twoje prawa zostały opisane w politykach prywatności znajdujących się pod następującymi adresami:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_privacy

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Logi serwera

Jeśli korzystasz ze strony musisz się liczyć z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. Logi obejmują np. adres IP, datę oraz czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Logi są zapisywane na serwerze.

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Zapytaj o ten produkt Na podany adres e-mail wyślemy wam informację na temat tego produktu.